up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הקטנת תדירות החליבה בחודש הראשון לתחלובה כאמצעי לשיפור מאזן האנרגיה והשפעתו על תנובת החלב מטבוליזם וביצועי הפוריות