up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הפרדת חלב כדרך להפחתת הסת"ס במיכל הכללי

הפרדת חלב כדרך להפחתת הסת"ס במיכל הכללי

      

הערך הכלכלי של ספירות תאים סומטים (סת"ס) הוא בשני מישורים:

א. ישיר – בתמחור הדיפרנציאלי של החלב לפי סיווג איכות רמות תאים סומטים.

ב. עקיף – תנובות חלב/חמ"מ המושפעות ממצב בריאות העטין.

אחת הדרכים של הרפתנים, להפחתת הסת"ס בחלב הכללי (במיכל הכללי) היא בהפרדת חלב מפרות עם סת"ס גבוה.

 

חשוב! בביקורות החלב, לדגום מכל הרבעים, כדי לקבל תמונה אמיתית של הסת"ס. ההשפעה של אי הפרדת חלב בחליבה אחת-בביקורת החלב- בחודש היא מזערית.

כמובן, שבדרך זו לא פותרים את הבעיה במקור קרי, שיפור בריאות העטין, אלא בהשפעה על תמחור החלב (כמתן "אקמול" לחולה סרטן).

להלן מספר המלצות להפקת מירב התועלת ומינימום הנזק משימוש בדרך זו:

1. הפרד/י חלב מרבע עם דלקת עטין קלינית, אפילו הקלה ביותר (= מעט גבן).

2. במידה ורק רבע אחד חריג, הפרד/י חלב מרבע זה בלבד (יתכן מאוד ששאר הרבעים מייצרים חלב באיכות מעולה = אפילו "מוריד" הסת"ס הכללי).

3. בשימוש ב-CMT, התייחסו רק לרבע עם תגובה חזקה (= ג'לי). ככלל, בבדיקת CMT להתייחס רק לממצאים של שתי בדיקות עוקבות לפחות בהפרש 24 שעות. חשוב לבצע נכון את ה-CMT לקבלת מדד אמין לרמת התאים הסומטים.

4. פרה עם סת"ס גבוה באופן קבוע ("מליונרית כרונית"), "תורמת" באופן קבוע, כלומר בכל משלוח חלב, מספר רב של תאים סומטים למיכל הכללי. לכן כדאי בהפרדת חלב להתמקד בהן.

5. במידה וטיפלתם בפרה עם סת"ס גבוה, יש לעקוב בעזרת CMT, כמה ימים מסוף הטיפול, האם הטיפול הביא להחלמה חיידקית, וממילא להפחתת הסת"ס מהרבע/העטין (ראו גם ב"דף הלבן" מ-5/02).

6. יש להקפיד על כללי היגיינה בהפרדת חלב בחליבה: לשטוף היטב ה"כד רבע" אחרי כל פרה, ורצוי לחטא בתמיסת כלור בריכוז 600 חל"מ, לשטוף ולחטא האשכול והידיים אחרי חליבת פרה חריגה וכל פעולה למניעת הדבקה!

7. טעות רווחת!! אין לתת טיפול אנטיביוטי לפרה בגלל הסת"ס הגבוה. נכון יהיה לדגום מרבע/ים חריגים בסת"ס, לשלוח למעבדת מאל"ה ולפעול טיפולית בהתאם לתוצאה.

8. החישוב ל"תרומת" פרה לסת"ס הכללי: תנובת הפרה חלקי התנובה הכללית (נניח ליום) כפול סת"ס הפרה.

א. כלומר: הנזק מפרה בודדת תלוי בסת"ס (במ"ל חלב) ובתנובת הפרה.

ב. לדוגמא: פרה עם 2 מליון תאים סומטים ו-45 ליטר "תתרום" פי 3 יותר תאים סומטים למיכל הכללי מפרה עם אותו סת"ס אך עם תנובה של 15 ליטר.

9. עלות/תועלת: יש לבחון את התועלת הכלכלית מהפרדת החלב (למעשה תועלת בתמחור דיפרנציאלי בלבד) לעומת ההוצאה הישירה והעקיפה מפעולה זו.

 

ולסיום ברצוני להדגיש, שאין בדרך זו כדי לפתור את בעית בריאות העטין בעדר. הפרדת חלב יכולה לשמש כדרך זמנית להפחתת הסת"ס הכללי ולהפחתת הנזק הכלכלי הישיר בלבד.

וכמו תמיד, לפרטים נוספים,תגובות ו… נא פנו לצוות המערך.

 

ד"ר עדין שוימר