up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הפחתת מחירי חלב

מחיר מוצרי החלב המפוקחים יופחתו בממוצע ב – 4.62%

בעקבות ירידת מחיר החלב הגולמי (מחיר המטרה) בשיעור של 6.48%, ובעקבות המלצת ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר, חתמו שר החקלאות ופיתוח

הכפר ושר האוצר על צו פיקוח על מחירי מוצרי החלב, להפחתת המחירים לצרכן של מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 4.62%.

למחירים החדשים של מוצרי החלב בפיקוח לחץ כאן

לצו מחירי החלב מה-8.7.15 לחץ כאן