up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

העברת מכסות חלב בקר

 

מכתב עדכון להודעתו של מנהל מכסות חלב מ – 26.1.97

20 מרץ, 2000

 

עפ"י סעיף 4 א לצו בדבר ייצור חלב קיים איסור העברת מכסת חלב מיצרן ליצרן ללא היתר המנהל.על מנת לאפשר ליצרני חלב לפרוש מיצור חלב במשקם ולהעביר מכסתם ליצרן אחר הנני לקבוע את התנאים על פיהם יינתן ההיתר כדלקמן:

  • על היצרן הפורש למסור הודעה בכתב למנהל על החלטתו לפרוש מיצור חלב וזאת לאחר מילוי תנאי המנהל.

 

  • לכל יצרני החלב באותו ישוב תינתן זכות סירוב ראשונה לקבלת המכסה ועליהם להודיע בכתב למנהל תוך חודשיים ימים באם רצונם לנצל זכות סירוב ראשונה זו, או שלא לנצלה.

 

  • לאחר קבלת התשובות הנ"ל יקבע המנהל את רשימת יצרני החלב אליהם תועבר מלוא המכסה ובלבד שמכסת היצרן מקבל המכסה לא תעלה על 800,000 ליטר.

 

 

  • באם ויתרו היצרנים באותו ישוב לקבל חלק ממכסת החלב או כולה, יפנה המנהל את היצרן הפורש ליצרנים עפ"י רשימה שקבע, רשימה זו תוכן עפ"י אמות מידה ונוהל המפורטים בנספח א'.

 

 

  • ערך העברת ליטר חלב במכסה יקבע מפעם לפעם ע"י ועדה שמונתה ע"י מנכ"ל משרד החקלאות.

 

  • עם סיום התהליך ולאחר שימכרו הפרות החולבות ויפורק ציוד החליבה ייחתם הסכם בין הצדדים שיסדיר את התנאים הכלכליים של העברת המכסה. הסכם זה כפוף לאישור המנהל.

 

  • הנני להודיע:

 

  • מכסת חלב המועברת כאמור לעיל תהיה חלק בלתי נפרד ממכסתו הכוללת הרשומה על שמו של יצרן החלב וינהגו בה בכל הגדלה או הקטנה במידה שווה.

 

  • יצרן מקבל מכסה לא יוכל להעבירה לאחר במשך שלוש שנים מיום קבלת המכסה.

 

  • יצרנים חדשים שהוענקה להם מכסה ע"י המנהל לא יורשו להעביר מכסתם במשך חמש שנים מיום תחילת ייצור החלב במשקם.

 

בכבוד רב

זיו מטלון

 המנהל עפ"י צו הפקוח

על מצרכים ושירותים

(ייצור חלב) תשכ"ז-1967