up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הסמכת המעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב

הסמכת המעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב

מועצת החלב והמעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה) שמחים להודיע כי המעבדה עברה בהצלחה את מבחן ההסמכה מחדש של הרשות להסמכת מעבדות לשנת 2015  (ISO 17025). מבדק זה מתקיים כל שנתיים ומטרתו לבדוק במהלך יום שלם האם המעבדה עובדת ומנוהלת מקצועית ע"פ מדדים ונהלים המחייבים מעקב, בקרת איכות ובעיקר מקצועיות בתחומי עיסוקה.

תודות לכל אלו העושים עבודתם נאמנה ותורמים את חלקם ההכרחי והחשוב בשמירת איכות החלב הגולמי. בכך הם מעצימים את מערכת האבחון ובריאות העטין בענף החלב כולו ובכך אף יוצרים את בסיס המידע ברמה הלאומית בתחום זה.

צוות המעבדה במהלך מבדקי ההסמכה