up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הנחיות- גמישות בדרישות ממחלבות קטנות-כולל חלב בקר וצאן- טיוטה

שירות המזון במשרד הבריאות מקדם מזה תקופה תהליכים שנועדו לפישוט רגולציה אצל יצרני מזון זעירים וגדולים כאחד.

"רישיון יצור" הוא כלי מהותי בפיקוח ואכיפה על יצור מזון בישראל, שכן מדובר בהיבטים של בטיחות מזון (food safety),

תנאים תברואיים וטכנולוגיים וכן תשתיות נאותות בתעשיית המזון.

בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, קבע המחוקק מס' אפשרויות לקביעת תנאי אסדרה (רגולציה) גמישים המותאמים לסוג המזון המיוצר,

סוג פעילות והיקף היצור כתנאי למתן רישיון יצור, באופן שמאזן בן השיקולים להפחתת הנטל הרגולטורי לבין  שמירה על בריאות הציבור.

טיוטת המסמך "הנחיות- גמישות בדרישות ממחלבות קטנות-כולל חלב בקר וצאן"

נכתב על ידי ועדה מקצועית בהובלת שירות המזון – משרד הבריאות ואנשי מקצוע במועצת החלב.

לקריאת הטיוטה לחץ כאן

לצפיה במסמך באתר משרד הבריאות לחץ כאן