up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

המשכיות עסקית בצל נגיף הקורונה: קובץ המלצות לצמצום התפשטות הנגיף במפעלים והבטחת רציפות הייצור