up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

שווה לקרוא

הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

קרא עוד
המלצות למגדלים לתפעול המשק בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר 26.3.2020

המלצות למגדלים לתפעול המשק בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר 26.3.2020

קרא עוד
מצ”ב “תקנות שעת חירום – הבהרות ממשרד החקלאות” לאור ההנחיות החדשות מהיום 7.4.2020

מצ”ב “תקנות שעת חירום – הבהרות ממשרד החקלאות” לאור ההנחיות החדשות מהיום 7.4.2020

   
קרא עוד
עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום שאושרו בישיבת הממשלה

עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום שאושרו בישיבת הממשלה

חברות וחברים יקרים, להלן עיקרי…
קרא עוד
גודל פונט