up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

המלצה בנושא שיעור וויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלב.

 

אפריל 2019

המלצה בנושא שיעור וויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלב.

ועדת הזנה של הנהלת ענף הבקר.

רקע: במהלך פברואר 2018 ובעקבות מחסור ועליה חדה במחירי תרכיזי הוויטמינים בכל העולם, נערך דיון בוועדת ההזנה של הנהלת ענף הבקר שעסק בהערכה מחדש של שיעור הוויטמינים A ו E ברפת החלב. עיקר הדיון היה באשר לנחיצות בהזנת ערכי ויטמין A גבוהים באופן משמעותי ביחס להמלצות ה –NRC בישראל. הנימוקים בעד היו להקנות שולי בטחון היכולים לשמש את הפרה בעת מחסור בתנאי עקה, ובתקופת המעבר לאחר ההמלטה כשצריכת המזון מוגבלת, בנוסף נטען שחלק מהוויטמין A נהרס בכרס, ושהמזונות הגסים שלנו משומרים ולכן דלים בוויטמין A. מנגד, ב- NRC נלקח בחשבון הפירוק בכרס, והעובדה שבממשק האינטנסיבי הפרה ניזונה ממזון גס משומר.

ה- (2001) NRC, מציע מינון ויטמין A של 110 יחב"ל לק"ג משקל גוף שהם כ – 70,000 יחב"ל לפרה נחלבת ליום (לפי משקל ממוצע של 650 ק"ג) – אנו מזינים היום 180,000 יחב"ל במנה של 20 ק"ג ח"י ומכיוון שפרה נחלבת צורכת בממוצע 25.4 ק"ג ח"י, יוצא בפועל שאנו מזינים קרוב ל 230,000 יחב"ל, פי 3.3 מהמלצת ה NRC. לגבי העגלות, המלצת ה NRC היא 36,000 יחב"ל לעגלה של 450 ק"ג ובפועל אנו מזינים לא פחות מ 60,000 יחב"ל, פי 1.7 מהמומלץ.

בעקבות הדיון פורסמו ההמלצות הבאות:

  • אין לשנות בכלל את המינון לוויטמינים בשלוחת הפרות היבשות ובהכנה לקראת המלטה
  • אין לשנות כלל את המינון לוויטמין E בכלל השלוחות
  • מומלץ לצמצם את המינון של ויטמין A בשלוחת העגלות והפרות הנחלבות ב 25%
  • בתרכיזי הוויטמינים, יש לשמור על ערכי ויטמין E ועל יסודות המיקרו אלמנטים, ולהוריד ב 25% רק את שיעור הוויטמין A וזה כדי למנוע ירידה במינון ואספקת גורמים תזונתיים נוספים בפרמיקס כמו ויטמין D ומיקרו-אלמנטים (יסודות קורט).

 

לאחר שמחירי תרכיזי הוויטמינים חזרו לרמה שהייתה לפני תקופת המחסור, נערך דיון מחודש לבחינת סטטוס וויטמין A בשלוחת הפרות הנחלבות והעגלות. מכיוון שלא התווסף מידע חדש המצדיק את העלאת ריכוז ויטמין A בשלוחת העגלות ובפרות הנחלבות מאז הדיון בפברואר 2018 הוחלט פה אחד לאמץ את ההמלצות האחרונות שפורסמו.

הוועדה ממליצה לציבור הרפתנים לדרוש מספקי הוויטמינים להתאים את הרכב הפרמיקסים להמלצות אלו.

חברי ועדת ההזנה של הנהלת ענף הבקר: ד"ר גבי עדין (יו"ר) ד"ר יהושע מירון, פרופ' סמיר מבג'יש, ד"ר חן גילד, ד"ר אלי ג'מי, ד"ר עוזי מועלם, ישראל עופר, חגי זקס, יואב שעני, איל פרנק, בועז חנוכי