up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך ניוד רבעוני מספר 8

הליך ניוד רבעוני מספר 8

בשם ועדת המכסות, ברצוננו להודיעכם על הליך ניוד רבעוני (מספר 8) להעברת מכסות חלב בקר,

בהתאם לתקנה 17 לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות

הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר)(הוראת שעה), התשע"ד – 2014  (להלן – התקנות).

לפרטים והבהרות לחץ כאן

הודעה על פרישה מייצור חלב – הליך רבעוני – נספח א' – לחץ כאן

בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני מספר 8  – נספח ב' – לחץ כאן