up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך ניוד רבעוני מספר 6 – עדכון

הליך ניוד רבעוני מספר 6 – עדכון

תוצאות הליך הניוד עוכבו בעקבות עתירה שהוגשה לבג"צ, במסגרתה בקשה לעיכוב ביצוע הליך ניוד מספר 6.

בתאריך 5.1.16 התקבלה החלטת בג"צ לדחות את הבקשה לעיכוב ביצוע. מכתבים בדבר תוצאות הליך הניוד, יישלחו בימים הקרובים.

המועד האחרון להעברת התשלום על ידי היצרנים המקבלים הינו 31.1.16.