up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך ניוד מספר 4

הליך ניוד מספר 4

בהתאם לתקנה 17 לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח

לשנת 2014 בענף הבקר)(הוראת שעה), התשע"ד – 2014, להלן הודעה על קיום הליך ניוד מספר 4.

להודעה לחץ כאן

לנספח א' – הודעה על פרישה מייצור חלב בהליך ניוד רבעוני לחץ כאן

לנספח ב' – בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני מספר 4 לחץ כאן