up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך ניוד מכסות מסלול א' (מכסות קטנות)


הליך ניוד – מסלול א' (מכסות קטנות)

בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת השעה), התשע"ד-2014.

להלן רשימת יצרנים קטנים שמכסתם מתחת ל-700,000 ליטר, כפי שעודכנה לשנת 2014 וכן הטפסים הנדרשים לניוד המכסה בהליך זה :


לצפייה ברשימה לחץ כאן