up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

“הליך ניוד המכסות” – מספר 2 – תוצאות לשנת 2009

מחיר שיווי משקל  – 2.5 ש”ח לליטר

מנה לרוכשים באזור רגיל – 28,540 ליטרים

מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית א’ – 35,675 ליטרים

מספר רוכשים שהשתתפו בהליך – 122

מספר פורשים שהשתתפו בהליך- 10

כמות החלב שתועבר בהליך – 3,534,184 ליטרים

שווה לקרוא

תוספת לאמות המידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2007

תוספת לאמות המידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2007

קרא עוד
שינוי שיטת ניוד המכסות

שינוי שיטת ניוד המכסות

קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 2.9.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 2.9.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
סרטון “מתווה לוקר” – להסברה והמחשה

סרטון “מתווה לוקר” – להסברה והמחשה

קרא עוד
גודל פונט