up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

"הליך ניוד המכסות" – מספר 2 – תוצאות לשנת 2009

מחיר שיווי משקל  – 2.5 ש"ח לליטר

מנה לרוכשים באזור רגיל – 28,540 ליטרים

מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית א' – 35,675 ליטרים

מספר רוכשים שהשתתפו בהליך – 122

מספר פורשים שהשתתפו בהליך- 10

כמות החלב שתועבר בהליך – 3,534,184 ליטרים