up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר

ועדת המכסות מודיעה על הליך העברת מכסה במגזר השיתופי בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר), התשע"ה – 2015.

בימים הקרובים תפנה וועדת המכסותך ליצרנים שיתופיים שעומדים בתנאי הסף לקבלת מכסה  ותציע להם לקבל מנת מכסה.

המחיר שנקבע להעברה, הינו 2.3 ש"ח לליטר (ללא מע"מ).

מנת המכסה תועבר ליצרן המקבל רק לאחר קבלת מלוא התמורה בעד מנת המכסה במועד שייקבע על ידי וועדת המכסות.

מובהר, כי תוספת המכסה לפי הליך זה תינתן לייצור החל מינואר 2022.