up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות חלב 2018

 
ועדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי, חלב כבשים וחלב עיזים.
 
המועד האחרון להגשת בקשה בכל אחד מההליכים הינו 10.1.2018.
 
ההליכים מתקיימים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.
 
שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד
 
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל ופקס.
 
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
 
להליך העברת מכסת חלב בקר 
להודעה בענין הליך העברת מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן
לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן
 
להליך העברת מכסת חלב כבשים 
להודעה בענין הליך העברת מכסות חלב כבשים במגזר המשפחתי  לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן
לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן
להליך העברת מכסת חלב עיזים
להודעה בענין הליך העברת מכסות חלב עיזים במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן
לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן

שווה לקרוא

חלוקת מכסות חלב צאן 2013 – פנייה לקבלת הערות ציבור

חלוקת מכסות חלב צאן 2013 – פנייה לקבלת הערות ציבור

חלוקת מכסות חלב עיזים 2013…
קרא עוד
ג. מתווה להקצאת מכסות חלב למשק המשפחתי לשנת 2008

ג. מתווה להקצאת מכסות חלב למשק המשפחתי לשנת 2008

קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מס' 2

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מס' 2

קרא עוד
סיכום הליך ניוד רבעוני מספר 7

סיכום הליך ניוד רבעוני מספר 7

הליך ניוד רבעוני מספר 7…
קרא עוד
גודל פונט