up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות חלב 2018

 
ועדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי, חלב כבשים וחלב עיזים.
 
המועד האחרון להגשת בקשה בכל אחד מההליכים הינו 10.1.2018.
 
ההליכים מתקיימים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.
 
שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד
 
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל ופקס.
 
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
 
להליך העברת מכסת חלב בקר 
להודעה בענין הליך העברת מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן
לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן
 
להליך העברת מכסת חלב כבשים 
להודעה בענין הליך העברת מכסות חלב כבשים במגזר המשפחתי  לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן
לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן
להליך העברת מכסת חלב עיזים
להודעה בענין הליך העברת מכסות חלב עיזים במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן
לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן

שווה לקרוא

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – משפחתיים

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – משפחתיים

קרא עוד
העברת מכסת חלב בקר – ניוד

העברת מכסת חלב בקר – ניוד

קרא עוד
הליך ניוד רבעוני מספר 5

הליך ניוד רבעוני מספר 5

קרא עוד
תוצאות הליך ניוד מס’ 5 – מעודכן לשנת 2012

תוצאות הליך ניוד מס’ 5 – מעודכן לשנת 2012

    לאחר ביצוע בדיקה…
קרא עוד
גודל פונט