up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר. התמורה המעודכנת הינה 3.3 ₪ לליטר.
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל meital@milk.org.il ובפקס 03-9564766 עד ליום 6.1.19.
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
להליך העברת מכסת חלב כבשים 
להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים במגזר המשפחתי   לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

שווה לקרוא

שינוי שיטת ניוד המכסות

שינוי שיטת ניוד המכסות

קרא עוד
מענה לשאלות נפוצות בנושא יישום "מתווה לוקר"

מענה לשאלות נפוצות בנושא יישום "מתווה לוקר"

קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי

קרא עוד
סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

קרא עוד
גודל פונט