up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב בקר 2018 – 11.7.2018

 
ועדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי .
 
המועד האחרון להגשת בקשה הינו 5.8.2018.
 
ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.
 
שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד
 
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל ופקס.
 
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
 
להליך העברת מכסת חלב בקר 
להודעה בענין הליך העברת מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן
לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן
 

שווה לקרוא

פסק הדין בבג"ץ 7117/08 – ניוד מכסות החלב

פסק הדין בבג"ץ 7117/08 – ניוד מכסות החלב

קרא עוד
קנס מינהלי – תכנון משק החלב בישראל

קנס מינהלי – תכנון משק החלב בישראל

קרא עוד
אמות מידה לשינוי מכסות חלב כבשים לשנת 2007

אמות מידה לשינוי מכסות חלב כבשים לשנת 2007

צו הפיקוח על מצרכים ושרותים…
קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 6.8.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 6.8.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
גודל פונט