up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב בקר 2018 – 11.7.2018

 
ועדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי .
 
המועד האחרון להגשת בקשה הינו 5.8.2018.
 
ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.
 
שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד
 
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל ופקס.
 
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
 
להליך העברת מכסת חלב בקר 
להודעה בענין הליך העברת מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן
לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן
 

שווה לקרוא

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 30.3.2020

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 30.3.2020

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – בתי ספר חקלאיים

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – בתי ספר חקלאיים

קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 14.7.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 14.7.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

אמות מידה לשינוי מכסות חלב…
קרא עוד
גודל פונט