up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות חלב בקר 2019 – 22.1.2019

ועדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 12.2.2019.

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.

שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד.

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל meital@milk.org.il ופקס 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן

 

שווה לקרוא

תנאים ודרישות לשירותי חליבה

תנאים ודרישות לשירותי חליבה

3 ביולי 2008 08-4239-11 תנאים…
קרא עוד
חלב עיזים – אמות מידה לקביעת מכסת מינימום למגזר שיתופי

חלב עיזים – אמות מידה לקביעת מכסת מינימום למגזר שיתופי

קרא עוד
הליך ניוד רבעוני מספר 7

הליך ניוד רבעוני מספר 7

הליך ניוד רבעוני מספר 7…
קרא עוד
אמות מידה להפיכת קיבוץ למושב

אמות מידה להפיכת קיבוץ למושב

קרא עוד
גודל פונט