up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב בקר 1-2020 – 26.2.20

 

הליך העברת מכסות חלב בקר, עדכוןבהתאם לתקנה 32 ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-10 אגורות לליטר,

התמורה המעודכנת הינה 2.1 ש”ח לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

כל מי שמעוניין לקבל מכסה חייב להגיש בקשה חדשה במחיר המעודכן, בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל –  meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 15.3.20.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה.

תוספת מכסה לפי הליך זה, תהא לשנת 2020, החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש פברואר.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן