up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 13.6.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים – ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב עיזים.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 3.7.2019.

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.

שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל  meital@milk.org.il ופקס 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להליך העברת מכסת חלב עיזים

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן

 

שווה לקרוא

סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

קרא עוד
הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – בתי ספר חקלאיים

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – בתי ספר חקלאיים

קרא עוד
הליך ניוד מכסות חלב בקר 2011

הליך ניוד מכסות חלב בקר 2011

קרא עוד
אי קביעת מכסת חלב או הקטנתה

אי קביעת מכסת חלב או הקטנתה

קרא עוד
גודל פונט