up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 13.6.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים– ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב כבשים.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 3.7.2019.

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.

שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל  meital@milk.org.il ופקס 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להליך העברת מכסת חלב כבשים

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן