up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 16.12.18

 

בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר. התמורה המעודכנת הינה 1.5 ש”ח לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מנת מכסה, יש להעביר עד ליום 6.1.19
 
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל ופקס.
 
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
להליך העברת מכסת חלב עיזים
להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

שווה לקרוא

רשימת זכאים לרכישת מכסה בהליך ניוד למכסות קטנות 2015 (מתווה לוקר)

רשימת זכאים לרכישת מכסה בהליך ניוד למכסות קטנות 2015 (מתווה לוקר)

קרא עוד
שינוי שיטת ניוד המכסות

שינוי שיטת ניוד המכסות

קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה

  למסמך המלא (4 עמודים…
קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מס' 2

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מס' 2

קרא עוד
גודל פונט