up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 3.10.18

 
בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר. 
בקשות לקבלת מנת מכסה, בתמורה המעודכנת, יש להעביר עד ליום 17.10.18
 
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל ופקס.
 
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
להליך העברת מכסת חלב עיזים
להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

שווה לקרוא

אמות מידה לקבלת שירותי חליבה

אמות מידה לקבלת שירותי חליבה

קרא עוד
הסכם עקרונות לעניין מתווה לוקר רב-שנתי לייעול ענף הבקר לחלב

הסכם עקרונות לעניין מתווה לוקר רב-שנתי לייעול ענף הבקר לחלב

קרא עוד
שינוי שיטת ניוד המכסות

שינוי שיטת ניוד המכסות

קרא עוד
אמות מידה לאישור מעבר יצרני חלב בין מחלבות

אמות מידה לאישור מעבר יצרני חלב בין מחלבות

כ"ו בסיון תשס"ו 22 ביוני…
קרא עוד
גודל פונט