up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 3.10.18

 
בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר. 
בקשות לקבלת מנת מכסה, בתמורה המעודכנת, יש להעביר עד ליום 17.10.18
 
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל ופקס.
 
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
להליך העברת מכסת חלב עיזים
להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

שווה לקרוא

תוספת לאמות המידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2007

תוספת לאמות המידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2007

קרא עוד
אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – בתי ספר חקלאיים

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – בתי ספר חקלאיים

אמות מידה לשינוי מכסות חלב…
קרא עוד
הודעה על קיומו של הליך העברת מכסה במגזר השיתופי

הודעה על קיומו של הליך העברת מכסה במגזר השיתופי

קרא עוד
מעבר יצרנים בין מחלבות משנת 2008 ואילך

מעבר יצרנים בין מחלבות משנת 2008 ואילך

מעבר יצרנים בין מחלבות משנת…
קרא עוד
גודל פונט