up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב בקר, במשק המשפחתי – הליך מספר 1/2024 מיום 12.3.2024

בהתאם לתקנה 32ז(ו), הרינו להודיע על עדכון המחיר לקבלת מכסה.

התמורה המעודכנת הינה 2.2 ש"ח לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסה, יוגשו למחלקת התכנון במועצת החלב עד ליום 19/3/2024 (להלן: “המועד הקובע המעודכן") באמצעות טופס מקוון דרך האפליקציה או באתר מועצת החלב שכתובתו www.halavi.org.il

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה במסגרת הליך זה.
בקשות שיגיעו לאחר המועד, מכל סיבה שהיא, לא יילקחו בחשבון. 

ככל שההליך יסתיים במועד הקובע, תוספת המכסה לשנת 2024, תהא החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש מרץ .

בנוסף בהתאם להוראת שעה שאושרה ב"תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2024", תוקצה לכל יצרן מקבל תוספת מכסה נוספת של עד 0.25 ליטר על כל ליטר שיקבל לפי הליך זה ובלבד שסך המכסה שתחולק לכלל היצרנים המקבלים לא תעלה על 3.5 מיליון ליטרים.

 לטופס מקוון לקבלת מכסת חלב לחץ כאן