up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב בקר 1-2024

אבקש להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות (הליך 1/24)  במחיר של 1.8 ₪ לליטר חלב, בתוספת מע"מ.

בהליך זה תועבר מכסה של 12 יצרנים פורשים בהיקף כולל של כ – 9,000,000 ליטרים.

כמו כן, בהתאם להוראת שעה שאושרה בתקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2024, תוקצה לכל יצרן מקבל תוספת מכסה נוספת של 0.25 ליטר על כל ליטר חלב שיקבל.

פרטים בדבר היקף המכסה שכל יצרן זכאי לקבל והמועד האחרון להעברת התשלום, יימסרו לכל יצרן באופן אישי, בימים הקרובים.