up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב בקר, במשק המשפחתי – הליך מספר 1/2024 מיום 19.2.2023

ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב בקר בהתאם לפרק ה’1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד – 2014.

המועד האחרון להגשת בקשות לפרישה מייצור חלב או לקבלת מכסה, הינו 11/3/2024 – להלן: “המועד הקובע”.

בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד.

בקשות לקבלת מכסה, במחיר של 2.3 ₪ לליטר (ללא מע"מ), יוגשו באמצעות טופס מקוון באפליקציה או באתר מועצת החלב שכתובתו www.halavi.org.il.  

ככל שההליך יסתיים במועד הקובע, תוספת המכסה לשנת 2024, תהא החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש פברואר .

בנוסף בהתאם להוראת שעה שאושרה ב"תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2024", תוקצה לכל יצרן מקבל תוספת מכסה נוספת של עד 0.25 ליטר על כל ליטר שיקבל לפי הליך זה ובלבד שסך המכסה שתחולק לכלל היצרנים המקבלים לא תעלה על 3.5 מיליון ליטרים.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לחץ כאן

להגשת טופס מקוון לקבלת מכסת חלב לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן