up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך איתור ומינוי מנהל מאל"ה – מועצת החלב בע"מ (חל"צ) 2020

כללי:  מועצת החלב מודיעה על הקמת ועדה איתור מועמדים למילוי משרת מנהל מאל"ה (המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב )

ב.  תיאור תפקיד מנהל מאל"ה:

 • ניהול וקידום פעילות מאל"ה בשדה ובמעבדה
 • אחראי על השתלמויות השנתיות של צוות מאל"ה
 • יכתוב ויגיש להנהלה את הצעת התקציב השנתית של מאל"ה
 • אחראי על תפקוד מערכת האיכות המקצועית במאל"ה
 • ישתתף בפורום מנהלי המחלקות של המועצה
 • ייצג את המועצה בוועדות ע"פ הנחית הנהלת המועצה
 • ממלא מקום בהעדרו מנהל פעילות בשדה/מנהלת המעבדה או מי שימונה על ידי ההנהלה
 • נמצא בכפוף ישירות לסמנכ"ל המועצה

ג.  תנאי הסף:

 • תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות.
 • בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל ברפואה וטרינרית
 • בעל ניסיון מצטבר של ארבע שנים, בעשר השנים האחרונות, בתפקיד בתחום ענף החלב.
 • יש לצרף קו"ח מפורטים +המלצות

ד. שלבי תהליך האיתור:

 • מועמדים שעומדים בתנאי הסף ידורגו על ידי חברי הוועדה
 • רק שלושת המעומדים שידורגו ראשונים יוזמנו לשלב הראיון האישי.
 • הוועדה תיבחר במועמד שיקבל את הדירוג המשוכלל הגבוהה ביותר.
 • וועדת האיתור תוכל להפנות את המועמדים למכון השמה או כל הליך מיון אחר

ה. הגשת מועמדות:

את המועמדויות יש לשלוח במייל aviva@milk.org.il  לגב' אמסילי אביבה במשרדי המועצה לענף החלב דרך החורש 4 יהוד עד לתאריך 15.11.2020 בשעה 15.00

למרות שלשון הנוהל הינו בלשון זכר, הוא מכוון לנשים ולגברים באותה מידה.