up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

היערכות חירום של רפתך לבעיית המים

 

בכל מקרה של אירועי חירום כגון אסונות טבע או מלחמה, נמצא כי המים הם נקודת הכשל הקריטית ברפת. זאת עקב העובדה כי הפרה אינה יכולה להמשיך לשרוד ללא מים אלא מספר שעות מוגבל, ופגיעה משמעותית בתנובת החלב תירשם לאחר כ-12 שעות ללא מים, וזאת תוך סבל קשה.

מבדיקתנו עולה כי גם במידה ויסופקו מים לרפתות על ידי מיכליות מים, החיבורים הטכניים בין המיכליות לרפתות לוקים בחסר, ובמקרה כזה ניתן למלא רק שקתות מספר , מה שלא יספק מענה אמיתי לבעיה.

בהתאם להנחיות המשרד להגנת העורף ורשות המים, המועצות האזוריות אינן מחויבות לספק מים לבעלי חיים במצבי משבר, אך מחייבים בכל מקרה היערכות מקומית ל-72 שעות לפחות.

לפיכך נדרשת היערכות של הרפתות, שתיתן אורך נשימה של שתי יממות לפחות, ותיצור כלי קיבול לקליטת מים שיסופקו על ידי רשות המים.

הפתרון המוצע על ידי משרד החקלאות ומועצת החלב הוא הצטיידות של כל רפת במיכלי מים קבועים המחוברים לאספקת המים השוטפת של הרפת, שיעמדו בתקנים מיוחדים, ושיספקו את המענה לכך.

מועצת החלב הקימה צוות מיוחד, שהכין דרישות מחברות המעוניינות להקים מיכלי מים ברפתות, המביאות בחשבון את האספקטים של בריאות, בטיחות, איכות הסביבה והתקנים הקיימים ומספר חברות כבר זכו לאישור הספקת מערכת המים לאחר שעמדו בכל הדרישות הללו.

האישורים לחברות אלה נמצאים באתר החירום של מועצת החלב.

משרד החקלאות מעמיד תמיכה לצורך הצטיידות במערכת שכזו במסגרת הסכם המים. תמיכה זו הינה בגובה של עד 80% מעלות המערכת.

אנו מזמינים אותך להכנס למחוז משרד החקלאות הרלוונטי לשם הגשת בקשה לתמיכה במימון מיכלי מים לרפתות.

 

                                                                                                                                         בכבוד רב, אלי ג'ורנו

                      סמנכ"ל מועצת החלב