up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הטלת קנסות מנהליים כתוצאה מביצוע עבירות על הוראות הדין

לציבור היצרנים שלום,

הנדון: הטלת קנסות מנהליים כתוצאה מביצוע עבירות על הוראות הדין

במסגרת הסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב בישראל, פרשו יצרנים מייצור
חלב.

ממידע שהועבר למועצת החלב מיחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות ופיתוח הכפר עולה כי על מספר
יצרנים פורשים הוטלו קנסות מנהליים, לאור ביצוע פעולות המהוות עבירות על הוראות הדין.

אי לכך נבקש להדגיש ולחדד כדלהלן:

1. יצרן אשר פרש מייצור חלב והעביר את מכסת החלב שברשותו אינו יצרן חלב, כהגדרתו בחוק תכנון משק חלב,התשע"א- 2011 (להלן- החוק).
אשר על כן ובהתאם לקבוע בסעיף 8(א) לחוק, אין הוא רשאי לייצר חלב גולמי אלא אם החלב מיועד לצריכה עצמית.

יובהר כי חלב לצריכה עצמית הינו חלב שיוצר בידי אדם, בכמות שאינה עולה על 1,000 ליטר בשנה ליחיד או
50,000 ליטר בשנה לאגודה שיתופית, ושנועד לצריכת אותו אדם ובני ביתו או לצריכת חברי האגודה ובני ביתם.

2. הוצאת בעל חיים ממשק, הובלתו והכנסתו למשק הינה בכפוף לקבלת היתר מאת רופא וטרינר ממשלתי
ובהתאם לתנאי ההיתר כקבוע בסעיף 2(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), תשמ"ב-1982.

אנא הקפידו על קיום הוראות הדין כלשונן על מנת להימנע מביצוע עבירות מנהליות.