up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בנושאים שנשלחו בדוא"ל ביום 17/3/2020 ולאחר מכן התקיימה ישיבה טלפונית ביום 25.3.2020 – ישיבה מס' 6