up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

יעדי קרן המחקר למקנה של מועצת החלב לשנת  2024

הזנה: שיפור הרווחיות ונצילות המזון

חקר  אופציות הזנה נוספות ומציאת תחליף למזון הגס ו/או שינויים בהרכב המנה.בחינת מזונות חליפים (כמו שימוש בנבטים) ובדיקת ממשקי הזנה ושתיה, תוספים וחומרי לוואי חדשים לשיפור הפוריות, נצילות המזון, הרווחיות וצמצום פליטות גזי החממה (מתאן).

מספוא: טיפוח גידולי מספוא קיימים וחדשים

טיפוח, פיתוח ובחינת יכולת שימור וערך תזונתי של גידולי מספוא קיימים וחדשים, בעדיפות לגידולים עתירי יבול, משופרי איכות וחסכניים במים.

בריאות ורווחת בע"ח: מניעת מחלות יצור ומחלות זיהומיות

שיפור בריאות ורווחת המקנה והתמודדותו עם מחלות ייצור (מחלות מטבוליות, מחלות נשימה, דלקות רחם, מחלות טלף, בעיות תזונתיות ועוד), "בריאות אחת" מניעה וטיפול במחלות זיהומיות ומחלות מגפתיות הקשורות לבריאות הציבור.

ממשק: שיפור יעילות היצור בדגש על איכות הסביבה, רווחיות ורווחת בע"ח

בחינה ופיתוח של כלים ממשקים (חיישנים, מערכות ממוחשבות, מערכות צינון, מערכות טיפול בזבל ובשפכים, מבני שיכון וכד׳) לשיפור תנאי החזקת המקנה ורווחתו ברפת, ולשיפור יעילות הייצור והרווחיות תוך שמירה על איכות הסביבה.

טיפוח: פיתוח שיטות גנטיות חדשות לקידום  ענף החלב

פיתוחשיטות חדשות למבחני פרים, ולאמידת פרמטרים גנטיים לסלקציה של פרות ברפת, לייעול הייצור והאיכות של החלב, ולשיפור נצילות המזון לייצור חלב. 

בריאות העטין ואיכות החלב: שיטות ואמצעים חדשנים לשמירה על בריאות ואיכות החלב

פיתוח והטמעת שיטות מתקדמות לאבחון, מניעה וטיפול בדלקת עטין, מזעור השפעת מזהמים ביולוגים וכימיים על איכות החלב ובטיחותו, תוך צמצום השימוש באנטיביוטיקה בענף החלב. 

פיזיולוגיה ופוריות: קידום הפוריות בתנאי סביבה משתנים

מחקר בסיסי ויישומי ופיתוח אמצעים משקיים (חיישנים פיזיולוגיים וכד׳), לשיפור הפוריות והפיזיולוגיה של פרת החלב  בתנאי עקה סביבתיים ו\או פיסיולוגיים תוך שמירה על רמת יצור חלב גבוהה.

כלכלה חקלאית: זיהוי איומים כלכלים על משק החלב העתידי

ניתוח כלכלי ואופטימיזציה של אסטרטגיות בייצור חלב ובניהול ההון האנושי ברפת ובענף, ובחינת ההשפעות החיוביות והשליליות של הרפת על הסביבה והחברה.

צאן: שיפור יעילות היצור בענף הצאן לחלב

פיתוח שיטות ואמצעים ממשקיים, תזונתיים וגנטיים לשיפור יעילות הייצור של חלב איכותי, הבריאות והרווחה,  לגידול רווחי של צאן.