up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

החיידק פסאודומונס בבקר ובצאן

החיידק פסאודומונס בבקר ובצאן

חיידק זה מוגדר כסביבתי / מזדמן ולאחרונה גם הועלה חשד כמדבק (בצאן). הוא נמצא באופן שגרתי במים ובמצעי ריפוד מזוהמים. הדבקה הידועה עד היום נעשית במגע ישיר בין החיידק וקצה הפטמה. בצאן המופע שלו עלול להיות קטלני ויכול להופיע מיד לאחר ההמלטה או בהמשך התחלובה. בבקר רוב הבידודים נעשו עד היום מדלקות תת קליניות. חיידק זה אינו מגיב לטיפולים אנטיביוטיים או טיפולים אחרים בשדה.

מניעה: שמוש ברפד אנאורגני, מניעת היווצרות מקומות רטובים ולחים ברפת, מניעת צפיפות, שמוש יעיל ונכון בטבילה מקדימה בחומרי חיטוי וביצוע נוהלי שטיפה נכונים של מכון החליבה. כל אלו עשויים למנוע הדבקות חדשות בחיידק זה.

בבדיקות מים שנערכו ע"י מעבדות מאל"ה (בעקר בעדרי צאן) נמצאו רכוזים גבוהים של החיידק. יכולתו של החיידק לשרוד בתוך מערכות המים ומכון החליבה מעלות תהיות וקושיות לגבי יכולת הטיפול בו והשמדתו בתוך מערכות אלו. יצרני חלב (בקר וצאן) המאבחנים חיידק זה בתדירות גבוהה מתבקשים לפנות למעבדות לקבלת יעוץ והדרכה.

המלצות מידיות: בצאן – להוציא את הכבשה/עז מידית ממעגל התחלובה. בבקר – לשלוח שנית לאבחון במקרה של תשובה חיובית לנוון את הרבע או לחילופין להוציא את הפרה.

ד"ר שמוליק פרידמן