up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

החיידק סרטיה (serratia) כגורם לדלקת עטין בפרה

החיידק סרטיה (Serratia) כגורם לדלקת עטין בפרה

החיידק סרטיה הינו חיידק סביבתי הנמצא בעקר בקרקע ובסביבת הפרה. הדבקת הפרה נעשית בזמנים בין החליבות בחצר ובסככות כתוצאה ממגע ישיר בין פי הפטמה והחיידק. למרות היותו חיידק גרהם שלילי (כדוגמאת א. קולי) הוא בעל יכולת גבוהה להפוך לכרוני בעטין הפרה (בניגוד לא. קולי). חלק מהדבקות החדשות מתרחשות גם בתקופת ה"יובש" של הפרה ואז הפרה ממליטה כבר נגועה (ראה סעיף קודם…).

 

פעולות מניעה

1. שימוש בחומר רפד אנאורגני (חול, פצלי שמן וכו').

2. מניעת צפיפות יתר בסככות.

3. מניעת היווצרות מקומות רטובים, מוצלים, מים עומדים, שלוליות שתן, שקתות נוזלות וכו'.

טיפול

1. אין הגבה טובה לטיפול אנטיביוטי בזמן התחלובה.

2. בחלק מהמקרים מתקיימת החלמה ספונטאנית או החלמה בעקבות טיפול האנטיביוטי בתקופת היובש.

3. יש לציין כי בחלק מן הפרות הנגיעות בחיידק זה עלולה להמשך גם למספר תחלובות.

 

ד"ר שמוליק פרידמן