up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

קורס יסודות בגידול צאן 2020 (בין התאריכים 6.1.2019 ל- 16.3.2019)

שווה לקרוא

החלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 91 כנגד מחלת הברוצלוזיס

החלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 91 כנגד מחלת הברוצלוזיס

קרא עוד
מדיניות התשלום לחלב עודף עיזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020

מדיניות התשלום לחלב עודף עיזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020

קרא עוד
תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

קרא עוד
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) התשע”ט 2019

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) התשע”ט 2019

קרא עוד
גודל פונט