up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

שווה לקרוא

ניהול ענף הכבשים

ניהול ענף הכבשים

קרא עוד
אמות מידה להקצאת תוספת המכסות בענף חלב הכבשים לשנת 2012

אמות מידה להקצאת תוספת המכסות בענף חלב הכבשים לשנת 2012

קרא עוד
השקעות ברפת – מנהלת ההשקעות בחקלאות

השקעות ברפת – מנהלת ההשקעות בחקלאות

השקעות ברפת מנהלת ההשקעות שבמשרד…
קרא עוד
הקצאת תוספות מכסה ליצרן יחיד בשל נסיבות אישיות מיוחדות

הקצאת תוספות מכסה ליצרן יחיד בשל נסיבות אישיות מיוחדות

קרא עוד
גודל פונט