up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

שווה לקרוא

הודעה על עדכון מחיר – נוהל ניוד מסלול ב'

הודעה על עדכון מחיר – נוהל ניוד מסלול ב'

קרא עוד
נהלים והנחיות לקבלת היתר לייצור חלב במשקו של אחר במגזר המשפחתי

נהלים והנחיות לקבלת היתר לייצור חלב במשקו של אחר במגזר המשפחתי

קרא עוד
הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך

הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך

קרא עוד
הודעת השירותים הוטרינריים בעניין פינוי וכלוי פגרי בקר

הודעת השירותים הוטרינריים בעניין פינוי וכלוי פגרי בקר

קרא עוד
גודל פונט