up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הוזלת מחירי החלב שבפיקוח

הוזלת מחירי החלב שבפיקוח

שר האוצר משה כחלון ושר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל, אימצו את המלצת וועדת המחירים וחתמו על צו פיקוח לעדכון מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח.
הצו מגלם הוזלה של מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 3.02%.
הוזלה זו מתווספת להוזלות הקודמות: ביולי 2015 הוזלו מחירי החלב שבפיקוח ב-4.62% ובינואר 2014 ב-1.5%, כמו כן באוקטובר 2015 הופחת המע"מ ל-17%. סך ירידת מוצרי החלב שפיקוח מתחילת 2014 עומד על 9.7% ומתחילת 2015 ההוזלה היא של 8.3% מהם כ-0.8% בגלל הפחתת שיעורי המע"מ.
הוזלת מוצרי החלב התאפשרה בעיקר בגלל ירידת מחיר המטרה לחלב גולמי המשולם לרפתנים, מסוף 2014 ועד לרבעון הראשון של 2016 ירדו מחירי החלב הגולמי ב-14%.

לצו המחירים המירביים למוצרי חלב שתחילתו ב-11.2.16 לחץ כאן