up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הודעת מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות

לידיעת היצרנים במשק השיתופי, נוצל במלואו התקציב להשקעות הון רגילות בעקבות הפחתת המכסים למגזר השיתופי . לא ניתן יותר להקליד בקשות חדשות, ויתכן גם שלחלק מהבקשות המוקלדות לא יהיה מענה תקציבי.

שווה לקרוא

אמות מידה להקצאת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2012

אמות מידה להקצאת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2012

קרא עוד
אמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים לייצור בתנאי "משק סגור"

אמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים לייצור בתנאי "משק סגור"

קרא עוד
הגדרת מיזם לייצור חלב עיזים גולמי קליטתו ועיבודו לתוצרת מוגמרת "כמשק סגור" – תנאים ודרישות

הגדרת מיזם לייצור חלב עיזים גולמי קליטתו ועיבודו לתוצרת מוגמרת "כמשק סגור" – תנאים ודרישות

קרא עוד
השקעות ברפורמה ברפת במסגרת מתווה התייעלות משק החלב

השקעות ברפורמה ברפת במסגרת מתווה התייעלות משק החלב

רפורמה ברפת בשנים 2013-2016 לפניכם…
קרא עוד
גודל פונט