up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הודעה לעיתונות בנושא הקורונה 17.3.2020

הרינו להודיע כי לאור נוכחותו של אדם, אשר נמצא היום (שלישי) כחולה בקורונה, בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר במועצת החלב, נכנסו מקצת מעובדי המועצה בהם גם חלק מחברי ההנהלה, היום לבידוד ביתי למשך 9 ימים, זאת בהתאםלהנחיות משרד הבריאות

בישיבה במועצת החלב שהתקיימה במשרדי המועצה ביהוד בתאריך ה 11.3.2020, נכח משתתף אשר בא במגע, טרום הפגישהושלא ביודעין, עם חולה קורונה מאומת.
היום (שלישי) התגלה כי המשתתף נדבק בקורונה ובעקבות הגילוי בוצעה חקירה אפידמיולוגית שבעקבותיה נוצר קשר עםכלל האנשים איתם בא במגע, ביניהם מקצת מעובדי מועצת החלב, והם נכנסו לבידוד באופן מיידי.

עוד טרם גילוי המקרה, פועלת מועצת החלב, מזה מספר ימים, במתכונת חירום ומרבית העבודה מתקיימת מרחוק ולאמהמשרדים.
במועצת החלב מדגישים כי למרות הצורך בבידוד תמשיך המועצה בפעילות מלאה וסדירה.

כמו כן, במועצה מבהירים, כי אין לגילוי כל השפעה על אספקת החלב הסדירה בישראל וכי הרפתות, הדירים והמחלבותערוכים להמשיך ולספק את כלל צורכי המשק הישראלי גם כעת