up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הדבקה צולבת בין חתולים ובקר ע"י החיידק Sterptococcus canis

הדבקה צולבת בין חתולים ובקר ע"י החיידק Sterptococcus canis

L. Tikofshey, R. Zadoks. (2005) J.of Dairy Science Vol. 88, no. 8 pp. 2707-2713

Strep. canis הינו חיידק שמאובחן בד"כ בכלבים ובחתולים. באופן חריג הוא מאובחן גם בחלב בקר. בעקבות התפרצות של דלקות עטין נערך תחקיר אשר באמצעות טכנולוגיה של זיהוי גנומי (Rybotyiping) זוהה החיידק באופן ברור בהחלט בחתול בית מהרפת שסבל מדלקת של מערות האף (synositis). לדעת החוקרים חתול זה היה המקור להדבקת הפרות להפצת החיידק בעדר. העובדה ששגרת החליבה הנהוגה במשק זה היתה רחוקה מלהשביע רצון רק הקלה על התפשטות המחלה. בפרות לא היו כל סימנים (דלקת תת קלינית) ורק עליה בסת"ס היא שרמזה על נגיעות בעטין. התפרצות נבלמה באמצעות טיפול אנטיביוטי לפרות הנגועות, יבוש מוקדם והוצאת פרות שלא הגיבו. שעור החלמה בפרות לאחר יבוש היה 87.5%, פרות בתחלובה 67% וללא טיפול 9%. כאמור התפרצות של דלקת עטין מחיידק זה היא נדירה אולם אפשרית. מדיניות האבחון ומודל הטיפול זהה לחלוטין לחיידק מדבק אחר strep. agalactia ויש לנצל את הידע והנסיון שנצבר גם לפתרון בעיה זו כפי שהוצגה מעלה.

תרגם: ד"ר שמוליק פרידמן