up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הגדרות סמכויות ותפקידים במבנה האירגוני של הקרן

המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 • אישור יעדי המחקר של הנהלת הענף, כפי שנקבעים מדי שנה.
 • אישור וחתימה של תוכנית המחקרים השנתית של הקרן.

הנהלת ענף החלב:

 • הרכב: 5 בכירים או נציגיהם שאינם חוקרים ומייצגים את ענף החלב בהיבט המעשי. מומלצים על-ידי המנכ"ל לאישור הדירקטוריון.
 • פירוט חברי הנהלת הענף: מנכ"ל מועצת החלב (יו"ר), נציג מחלבות, נציג משרד החקלאות, נציג מגדלים, נציג תעשיית החלב.
 • מוזמנים: יו"ר קרן המחקר, חשב המועצה, מבקר פנים (בהתאם לצורך).

סמכויות ותפקידים:

 • אישור סופי של יעדי המחקר המועדפים והכללים, לאחר קבלת המלצות לכיווני מחקר מהמנהלת.
 • אישור תקציב הקרן לשנה הקרובה כחלק מתקציב המועצה, שמוגש על ידי מנכ"ל המועצה.
 • אישור המלצת המנכ"ל למינוי חברי המנהלת כולל מנהל הקרן.
 • המלצה על מחקרים דחופים העולים במהלך השנה על פי צורכי הענף ומתקציב ייעודי וקבוע מתקציב הקרן.

מנהל קרן המחקר

 • מינוי: נבחר על ידי מנכ"ל המועצה.
 • תנאי סף: בעל תואר שלישי במדעי החיים ו/או בחקלאות ו/או בתעשיית החלב ו/או וטרינריה ובעל ניסיון מעשי בענף החלב של לפחות 10 שנים.

תפקיד וסמכויות מנהל קרן המחקר:

 • משמש כיו"ר המנהלת וכמוזמן להנהלת הענף.
 • מנהל את קרן המחקר בעזרת מתאם המחקר וחשב המועצה.
 • ממליץ למנכ"ל המועצה על הרכב המנהלת.
 • מאשר את מינוי היו"ר של כל ועדה מקצועית לאחר קבלת המלצות המנהלת.
 • מבצע מעקב אחר פעילות הועדות המקצועיות והחלטותיהם.
 • מבצע מעקב אחר ביצוע המחקרים, ועמידה ביעדי המחקר בפועל של החוקרים כולל המימון.
 • כפוף ופועל על פי הנחיות הניהוליות של מנכ"ל המועצה.
 • מוזמן לכלל הוועדות המקצועיות.

מתאם מחקר:

 • מינוי: נבחר ע"י מנכ"ל מועצת החלב בתאום עם מנהל הקרן.
 • תנאי סף: בעל תואר שלישי במדעי החיים ו/או בחקלאות ו/או בתעשיית החלב ו/או וטרינריה ובעל ניסיון מעשי בענף החלב של לפחות 10 שנים.

תפקידי מתאם המחקר:

 • כפוף מקצועית למנהל קרן המחקר.
 • איסוף, סיווג, תיעוד וריכוז כלל הצעות המחקר החדשות והנמשכות.
 • העברת הצעות המחקר החדשות והנמשכות ליו"ר הוועדות המקצועיות השונות.
 • אחראי על הפצת ופרסום יעדי המחקר (קול קורא) מדי שנה לכלל המוסדות והארגונים בענף החלב.
 • אחראי על הפצת קול קורא לאיתור מועמדים לוועדות המקצועיות.
 • משתתף כמוזמן בישיבות המנהלת ובוועדות המקצועיות.
 • אחראי על איסוף הדוחות המסכמים של עבודות המחקר, העברתם לרפרנטים לקבלת אישורם ופרסומם באתר המועצה לאחר אישור מנהל הקרן.
 • אחראי על הוצאת קול קורא לקבלת מלגות ,איסוף וסיווג ההמלצות וקו"ח מטעם מבקשי המלגות של הקרן והבאתם לאישור המנהלת.
 • אחראי על הודעה לזוכים על קבלת מלגת/פרסי המועצה ופרסומם באתר המועצה.
 • אחראי על נרמול ציוני הוועדות המקצועיות ושקלולם עם ציוני המנהלת לקבלת ציון סופי.

חשב המועצה:

 • אחראי על מימון המחקרים שאושרו על ידי המנהלת בהתאם לתקציב השנתי.
 • אחראי על תחום החוזים (כולל שליחה וחתימה) של מועצת החלב מול המוסדות וגופי המחקר שזכו למימון מקרן המחקר.
 • אחראי על הבקרה התקציבית והתנהלות כספית תקינה, בהתאם למרכיבי תקציבי המחקר שאושרו.
 • במקרים של אי עמידה בתנאי החוזה למימון מחקרי, ידווח מידית למנהל קרן המחקר ולמתאם המחקר לצורך קבלת החלטה בדבר המשך המימון המחקרי.
 • כפוף למנכ"ל המועצה.
 • מוזמן לישיבות הנהלת ענף החלב.

מבקר פנים של המועצה:

 • ביצוע ביקורת אחר פעילות והתנהלות הקרן בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה לו על ידי ועדת הביקורת של המועצה ו/או לפי בקשה מיוחדת של הנהלת ענף/הדירקטוריון/ / מנכ"ל המועצה.
 • ביצוע מעקב אחר ניהול תקין של הנהלת ענף החלב, המנהלת, וועדות מקצועיות.
 • מוזמן לישיבות הנהלת הענף בהתאם לצורך. כפוף למנכ"ל המועצה

מנהלת קרן המחקר :

 • הרכב: 7-8 חברים המייצגים מקצועית וניהולית את ענף החלב:
 • מועצת החלב- 2 (כולל יו"ר המנהלת -מנהל הקרן)
 • משרד החקלאות- 1
 • מחלבות- 1
 • מגדלים- 1-2
 • אקדמיה 2
 • מוזמנים : מתאם המחקר, חשב המועצה.

תהליך הבחירה של חברי המנהלת:

 • בהתייעצות עם המוסדות, הארגוניים ותעשיית החלב. מנכ"ל המועצה יאשר סופית את מבנה המנהלת.
 • תנאי סף: בעלי תואר אקדמי בתחומים: חקלאות, תעשיה, כלכלה, ניהול, וטרינריה, בריאות, הנדסה. לחילופין מגדלים/ מדריכים/ תעשיה/ עם ותק מעשי של לפחות 10 שנים בענף החלב.

סמכויות ותפקידי המנהלת:

 • אחראים על שיפוט מחקרים – שלב ב'- לאחר קבלת תוצאות והערכות השיפוט של שלב א' – על ידי יו"ר הועדות המקצועיות .
 • השיפוט יתבצע רק על ידי חבר מנהלת הנוכח פיזית בישיבת וועדת השיפוט.
 • הגשת הצעה לחלוקת התקציב השנתי של הקרן לחוקרים הזוכים בהתאם לציוני השיפוט ובהתאם לצרכי הענף שיאושרו ע"י הנהלת הענף.
 • אישור חברי הועדות המקצועיות.
 • מתן המלצות למנהל הקרן על מועמדים לתפקיד יו"ר הועדות המקצועית.
 • קבלת החלטות במחלוקות/בעיות המתעוררות במהלך המחקרים או בבקשות מיוחדות של חוקרים.
 • דיווח באמצעות מנהל הקרן, למנכ"ל לחשב המועצה ולמבקר הפנים על אי תקינות/תלונות/אי סדרים בהקשר להתנהלות החוקרים/המוסדות/הועדות המקצועיות.
 • חבר מנהלת יוכל להיות מעורב בכל היותר במחקר חדש אחד לשנה כחוקר ראשי או משני, במהלך תפקידו במנהלת כמקובל לגבי חוקרים ותיקים.
 • חבר מנהלת יכול לשמש חבר בוועדה מקצועית בתחום מומחיותו אך לא יוכל לשמש כיו"ר ועדה מקצועית.
 • הגשת המלצות ליעדי המחקר המועדפים להנהלת הענף.
 • פנייה יזומה לחוקרים לביצוע מחקרי המשך בהתאם להמלצות פורום יו"ר הוועדות המקצועיות.
 • המנהלת בשיתוף הוועדה המקצועית הרלוונטית תדון, תשפוט ותאשר תקציבי "חרום" למחקרים דחופים הצצים במהלך השנה או על פי דרישת הנהלת הענף.

פורום יו"ר ועדות מקצועיות:

הרכב: יושבי הראש של כל הועדות המקצועיות.

יו"ר הפורום יבחר בהצבעה של יו"ר הועדות המקצועיות ויועבר לאישור מנהל הקרן.

תפקידי הפורום:

 • גוף מייעץ למנהלת בתחומי המחקר הרב תחומיים העוסקים בענף החלב.
 • מתן המלצות למנהלת על יעדי מחקר החדשים.
 • מתן המלצות למנהלת על פניות יזומות לחוקרים לביצוע מחקרים חדשים או מחקרי המשך בנושאים הנדרשים לענף החלב .
 • מפגשי הועדה יתקיימו ביוזמת יו"ר הועדה או על פי בקשת המנהלת או הנהלת הענף.
 • המפגשים יתקיימו מספר פעמים בשנה ובתאום עם מנהל הקרן ומתאם המחקר.

ועדה מקצועית:

 • הרכב חברי הועדה : 8-11 נציגים (כולל יו"ר הועדה)
 • 3-4 ממוסדות מחקר שונים
 • 1 מחלבות
 • 1 תעשיית החלב
 • 4 נציגי מגדלים/מדריכים/ רופאים הפעילים בתחום המקצועי הנדון.
 • משקיפים המשתתפים בדיוני הועדה: חוקר/מדריך/מגדל /תעשיה- צעירים בעלי ותק בענף של עד 5 שנים.
 • מוזמנים: מתאם מחקר ומנהל הקרן

תהליך הבחירה של חברי הועדה המקצועית:

 • מועמדים לחברי הועדות המקצועיות יתקבלו לאחר הוצאת קול קורא לראשי המוסדות והארגונים לאיוש מחדש של הוועדה המקצועית הרלוונטית. המנהלת תאשר/תדחה הצעת המועמד בהתאם לניסיונו/ה, קו"ח ועיסוקו/ה בתחום המחקרי במהלך השנים ובהתאם לצורכי הקרן.
 • תתאפשר לחבר בוועדה מקצועית להיות חבר בעוד ועדה מקצועית אחת בלבד.
 • תנאי סף: תואר אקדמי בתחום עיסוק הועדה או בעלי ותק של לפחות 5 שנים בנושא המקצועי הנדון ולאחר קבלת אישור המנהלת.
 • לאחר קבלת אישור המנהלת הם יקבלו כתב מינוי מאת מנהל הקרן.

תפקידי הועדה המקצועית:

 • ביצוע שיפוט שלב א' להערכה מדעית /מקצועית של מחקרים חדשים .
 • הערכה שיפוטית לעבודות נמשכות–בחינת התוצאות ומתן החלטה להמשך/הפסקת המחקר.
 • השיפוט יתבצע רק על ידי חבר ועדה מקצועית הנוכח פיזית בישיבת וועדת השיפוט.
 • הצעת יעדי מחקר חדשים למנהלת ולהנהלת הענף.
 • ישיבת וועדה לשיפוט מחקרים תכלול לפחות 6 חברים (כולל היו"ר).
 • בהעדר הפורום הנדרש ובהתאם להחלטת היו" יתאפשר למשקיפים לשפוט באופן חד פעמי בישיבה זו. יו"ר הועדה יציין זאת בפרוטוקול הישיבה.
 • חברי הועדה יציעו פניה יזומה לחוקרים להמשך מחקרים.
 • הוועדה המקצועית הרלוונטית תדון, תשפוט ותאשר תקציבי "חרום" למחקרים דחופים העולים מהשטח.
 • חבר בוועדה המקצועית אינו רשאי לשפוט מחקר בו הוא חוקר ראשי או שותף או מחקר ממוסד/ארגון בו הוא חבר, ועליו לעזוב את הועדה פיזית בעת הצגת העבודה והדיון בה.

יו"ר הועדה המקצועית:

 • מינוי: ימונה על ידי מנהל הקרן על פי המלצת המנהלת.
 • תנאי סף: תואר שני ומעלה או בעלי ניסיון של 10 שנים בתחומי עיסוק הועדה.

תפקידי יו"ר הועדה המקצועית:

 • אחראי לקביעת מועד התכנסות הועדה לצורך שיפוט עבודות המחקר.
 • אחראי להעברת הצעות המחקר לכלל חברי הועדה לאחר שקיבל אותו ממתאם המחקר.
 • ניהול הישיבה והוצאת פרוטוקול הדיון הכולל הערות חברי הועדה, מדרג ציוני המחקרים והעברתם ליו"ר הקרן ולמתאם המחקר.
 • מוזמן לישיבת המנהלת ובה יציג וינמק את המלצות הועדה שהוא עומד בראשה ללא חשיפת הציון שניתן בוועדה.
 • יהיה חבר בפורום יו"ר הועדות המקצועיות.

מומלץ כי יו"ר הועדה ידאג לכינוס הועדה המקצועית לעיתים מזומנות כדי לדון בנושאים מקצועיים החשובים לענף החלב.