up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הארכת מנגנון מחיר המטרה דברי הסבר

  • בחוק תכנון משק החלב, התשנ"א – 2011 נקבע בפרק מטרות החוק (סעיף 2) כי יש להבטיח מחיר חלב נאות ליצרנים.
  • בסעיף 13 לחוק נקבע כי כדי להשיג את מטרות החוק יקבעו השרים (חקלאות ואוצר) מחירים מזעריים לחלב גולמי המיוצר במסגרת המכסה ("מחיר מטרה"), והדרכים לעדכון מחיר זה. קביעת המחירים המזעריים ואמות המידה לדרכי העדכון יהיו במסגרת חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996.
  • במסגרת הוראות המעבר של חוק תכנון משק החלב נקבע בסעיף 44 כי האמור לעיל יכנס לתוקף בחודש אוקטובר 2019 (8 שנים מיום תחילת החוק) ועד אז יעודכן מחיר המטרה בהתאם לתקנות הדומות לנוהל ששרר ערב כניסת החוק לתוקף, תקנון תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב), התשע"ב -2012.
  • כלומר באוקטובר 2019 (6.10.2019) אמור היה מנגנון עדכון מחיר המטרה לעבור מחוק התכנון לחוק הפיקוח ("מועדת יישום לוועדת מחירים"). בשום שלב לא נאמר ולא דובר על כך שלא יהיה מחיר מטרה לאחר מועד זה.
  • באוקטובר 2018 נחתם הסכם בין היצרנים והממשלה סיכום עקרונות למדיניות בעניין מתווה רב-שנתי לייעול ענף הבקר לחלב. במסגרת סיכום זה נקבע כי העברת מנגנון מחיר המטרה לחוק הפיקוח תדחה לשנת 2026 ובהסכמת השרים ניתן יהיה לדחות בשנה נוספת. לצורך יישום סעיף זה היה צורך בתיקון חקיקה של סעיף 44 בחוק תכנון משק החלב. במסגרת ההסכם לא נאמר דבר על כך שבתום ההסכם לא יהיה מחיר מטרה. לנוכח פיזור הכנסת לא תוקן החוק וגם סעיף זה בהסכם לא יצא לפועל (כמו שאר הסעיפים).
  • לכאורה ללא תיקון החוק הרי שהמנגנון הנוכחי היה אמור לפקוע באוקטובר 2019. בחודשים האחרונים הוארך תוקף המנגנון הקודם מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת המאריך תוקפם של חיקוקים האמורים לפקוע בתקופת כנסת שהתפזרה. הארכות אלו מסתיימות ב-16 ליוני 2020.
  • שרי האוצר והחקלאות הסכימו כי יש להאריך את מנגנון הנוכחי לפחות עד סוף שנת 2020. לצורך כך יש לתקן את סעיף 44 לחוק תכנון משק החלב. בימים אלו מקדמים בלשכות המשפטיות של משרד החקלאות ומשרד האוצר את התזכיר לתיקון החוק שיצטרך כמובן לעבור בכנסת ובוועדותיה הליך של חקיקה. התיקון מדבר על הארכת המנגנון עד ה-31.12.2020 ומסמיך את השרים להאריך ללא צורך לתקן את החוק בחצי שנה נוספת (עד ה-30.06.2021). הארכת תוקף המנגנון הנוכחי היא בהתאם להמלצה שהעבירה הנהלת מועצת החלב לשר החקלאות ובהתאם להמלצות של גורמים מקצועיים נוספים והיא נועדה "לקנות זמן" במהלכו תגובש מדיניות הממשלה בענף.
  • בשום שלב לא נאמר ולא דובר כי לאחר תום ההארכה (ובכל נקודת זמן אחרת) לא יהיה מחיר מטרה. שר החקלאות אמר כי הוא תומך במדיניות התכנון בענף החלב, מחיר מטרה הוא מרכיב הכרחי בענף מתוכנן. חוק תכנון משק החלב מבטיח מחיר מטרה במסגרת כזו או אחרת. ביטול מחיר המטרה אינו יכול להיעשות בדרך של מחדל ואם רוצים לבטל את מחיר המטרה יש לבטל הלכה למעשה את חוק תכנון משק החלב. לתפיסתנו ענף מתוכנן בתכנון מרכזי עפ"י חוק זו הדרך הנכונה ביותר להבטיח תמורה הוגנת ליצרני החלב.