up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

האם סטרפ.אגלקטיא מעטין הפרה עלול להוות בעיה לבריאות האדם?

האם סטרפ.אגלקטיא מעטין הפרה עלול להוות בעיה לבריאות האדם?

מתוך: N. Brisharat et.al.Journal of clinical Microbiology 2004 vol 42pg. 2161-2167

החיידק סטרפ.אגלקטיא מוכר לנו כחיידק מדבק מאוד הפוגע בעטין הפרה בד"כ בצורה תת קלינית (בלתי נראית לעין) אבל נזקיו באבדן חלב הינם כבדים ביותר. בד"כ בזמן אבחונו ניתן לטפל בו בהצלחה גדולה בטיפול תוך עטיני. ארגון הרופאים הקלינים הוטרינרים האמריקאים טען עד היום כי נוכחות החיידק זה בחלב אינה מהווה בעיה לבריאות האדם. הסיבות לכך היו כי ממילא החיידק אינו שורד בפסטור וכן כי סוגי החיידק ההומני והוטרינרי הינם שונים זה מזה ואין סכנה להדבקות צולבות. גישה זו השתנתה היום בעקבות עבודות של קבוצת חוקרים בריטיים שמצאה כי סוגי החיידק שגרם לתחלואה ב 3 מתוך 1000 תינוקות (אחד גם מת) וגרם גם לתחלואה תוך נרתיקית בנשים (35% – 15) הינו אותו החיידק אשר בודד מעטין הפרות החולות בו.

מכאן אנו למדים כי פעולות הזהירות בכל הנוגע לחלב טרי ומוצרי חלב לא מפוסטרים חייבות להנקט אף ביתר עוצמה ורצינות לכל אלו העוסקים בענף החלב.

ד"ר שמוליק פרידמן