up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

האם דלקת עטין עלולה לגרום להפלה ?

האם דלקת עטין עלולה לגרום להפלה ?

מתוך Aug-.Sept.99 4 No. 22 Vol. Udder Topics

עבודת המחקר שנעשתה ופורסמה לאחרונה ע"י אוניברסיטת פלורידה ובית הספר לוטרינריה בדקה את הקשר בין דלקת עטין והפלה בפרות חלב. נבדקו למעלה מ 2000 חולבות מתוך חווה אחת בפלורידה.

התוצאות מלמדות כי פרות אשר עברו דלקת עטין קלינית בתקופה של 45 יום

מהזרעה נמצאו בסיכון גבוה פי 3 להפיל יותר מפרות שלא עברו דלקת.

הגורם החיידקי הפאתוגני האחראי לאירועי הדלקת בעבודה זו לא נבדק.

השערה אותם מעלים המחברים לממצא זה נובעת כנראה מהשפעה השלילית של הרעלנים endotoxins) – אותם משחררים חיידקי הקוליפורמים) הגורמים למוות וספיגת העובר.

השערה זו מחוזקת בתוצאות עבודות אחרות בהן הוזרק הרעלן לפרות הרות ובעקבות זאת נגרמה הפלה.

המלצות הח"מ:

א. סיכון בהפלה בעקבות דלקת עטין קשה מהווה סיבה נוספת לפעול מניעתית כנגד הדבקות בדלקות עטין.

ב. בחישוב הנזקים הנגרמים מדלקות עטין יש לקחת בחשבון גם את הפסד ההריון.

ג. לאחר דלקת עטין קשה מומלץ לבצע בדיקת הריון נוספת לאישור המשך קיום ההריון.

ד"ר שמוליק פרידמן