up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

דרכים למניעת חדירת מחלות – בריאות המקנה

 

  • קניית מקנה חדש תתבצע אך ורק ממקור ידוע הנמצא במעקב בריאותי קבוע (רופא מטפל, השירותים הוטרינרים, מאל”ה).
  • הובלת בע”ח אך ורק לפי הנחיות השירותים הוטרינרים(הובלת בע”ח 2005)
  • בכל קנית מקנה ללא קשר לגילו יש לערוך תחקיר מקדים מול הגופים המוזכרים בסעיף הקודם.(ראה נספח מס. 7).
  • יש לדאוג לקיום גדר מקיפה, שער, שילוט ובור טבילה בכניסה למשק החי.(רישוי עסקים)
  • יש להגביל ו/או למנוע את כניסתם של מבקרים וכלי רכב לא מורשים לאזור בע”ח.
  • שימוש בכלים ובציוד ברפת/בדיר חייב להיות ממקור עצמי/ידוע ולאחר ניקוי יסודי מזבל או חלב לפני ואחרי השימוש בו.
  • טיפול בגופות בע”ח ופינויים יעשה אך ורק לפי הנחיות השו”ט ולמיתקנים המורשים לכך (פקודת מחלות בע”ח 1985).

 

 

 

 

שווה לקרוא

התקשרות על בסיס קבוע לקבלת “שירותי רופא וטרינרי קליני”

התקשרות על בסיס קבוע לקבלת “שירותי רופא וטרינרי קליני”

באחריות המגדל להעסיק רופא וטרינר…
קרא עוד
זיהוי מוקדם של מחלות ומניעת התפשטותם בעדר ולאדם באמצעות:

זיהוי מוקדם של מחלות ומניעת התפשטותם בעדר ולאדם באמצעות:

א. התקשרות על בסיס ביקור…
קרא עוד
זיהוי והפרדת מקנה חולה וחלב חריג

זיהוי והפרדת מקנה חולה וחלב חריג

1. יש לזהות ולהפריד מקנה…
קרא עוד
ביטול חובת חיסון בקר כנגד מחלת קטרת העור

ביטול חובת חיסון בקר כנגד מחלת קטרת העור

קרא עוד
גודל פונט