up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דרכים למניעת חדירת מחלות – בריאות המקנה

 

  • קניית מקנה חדש תתבצע אך ורק ממקור ידוע הנמצא במעקב בריאותי קבוע (רופא מטפל, השירותים הוטרינרים, מאל"ה).
  • הובלת בע"ח אך ורק לפי הנחיות השירותים הוטרינרים(הובלת בע"ח 2005)
  • בכל קנית מקנה ללא קשר לגילו יש לערוך תחקיר מקדים מול הגופים המוזכרים בסעיף הקודם.(ראה נספח מס. 7).
  • יש לדאוג לקיום גדר מקיפה, שער, שילוט ובור טבילה בכניסה למשק החי.(רישוי עסקים)
  • יש להגביל ו/או למנוע את כניסתם של מבקרים וכלי רכב לא מורשים לאזור בע"ח.
  • שימוש בכלים ובציוד ברפת/בדיר חייב להיות ממקור עצמי/ידוע ולאחר ניקוי יסודי מזבל או חלב לפני ואחרי השימוש בו.
  • טיפול בגופות בע"ח ופינויים יעשה אך ורק לפי הנחיות השו"ט ולמיתקנים המורשים לכך (פקודת מחלות בע"ח 1985).