up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מתכונת להגשת תכנית מחקר הקדמית לקרן המחקר של המועצה

 

הצעת התכנית הקדמית לשנת המחקר הבאה תצורף "לדף השער" ותוגש ע"י החוקר ראשי בדואר אלקטרוני כקובץ PDF לכתובת הדואר האלקטרוני של מתאם המחקר של הקרן:

researchmilk@gmail.com – ראה קובץ טפסים באתר קרן המחקר במועצת החלב .

תאריך הגשה: עד תאריך ה-15.6 של שנת המחקר הנוכחית.

מבנה הצעת המחקר ההקדמית:

התוכנית הקדמית (פונט 12 רווח שורות 1.5) תכלול:

 1. דפי שער כולל מספר התוכנית במוסד, חתומים על ידי החוקר המגיש, הממונה המקצועי שלו (מנהל המחלקה או מנהל מכון המחקר, כפי שהיה עד כה).
 2. הצעת המחקר תיכתב בשפה העברית.
 3. שמות השותפים למחקר, שטח הפעולה של כל משתתף ותאור חלקו במחקר. כתובת דוא״ל של החוקרים ומספר הנייד שלהם.
 4. תקציר מדעי של תוכנית המחקר – בהיקף מרבי של עמוד אחד.
 5. תיאור הבעיה הנחקרת ופערי הידע בנושא.
 6. מטרות המחקר.
 7. תיאור קצר וממוקד של הפעלת המחקר, תוך פירוט הניסויים שיבוצעו בכל שנה להשגת כל מטרה.
 8. התאמת המחקר ליעדי הנהלת ענף החלב.
 9. החידוש המדעי והתועלת לחקלאות הצפויים מביצוע התוכנית.
 10. רשימת ספרות רלבנטית.
 11. תקציב המחקר – נא לפרט את התקציב בטבלה תלת שנתית לכל חוקר המבקש מימון הכוללת: כוח עזר זמני (טכנאים, סטודנטים ותלמידי מחקר), נסיעות בארץ, ציוד וחומרים מתכלים ואנליזות חיצוניות, הוצאות חוות ומשקים, תקורה בשיעור מרבי של 15%. גובה המימון לתוכניות המחקר יקבע ע"י המנהלת לתוכנית בודדת ע"פ מגבלות התקציב. הקרן קבעה גובה מימון מרבי של 100,000 שקל לכל שנת מחקר, למשך שלוש שנים.
 12. נספח תוצאות הקדמיות אם יש.

 

הסעיפים 5 עד 9 לא יעלו בהיקפם על 4 עמודים. אנא הקפידו על תיאור קצר וממוקד של תכנית המחקר.