up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דמי השירות למועצת החלב – מסמך הסבר

דמי השירות למועצת החלב – הסבר
 
מחיר המטרה לחלב בקר שמפרסמת המועצה כולל שני מרכיבים:
1. מחיר מטרה בשער המשק
2. דמי השירות למועצת החלב.
 
הרכיב הראשון (מחיר מטרה בשער המשק) מעודכן עפ"י מנגנון מוסכם ומתבסס על עלויות הייצור הממוצעות לייצור ליטר חלב.

 
הרכיב השני (דמי שירות) מיועד למימון פעולות כגון: ויסות חלב, מחקר,שיפור איכות החלב עידוד הצריכה ועוד (חלק קטן מתקציב המועצה נועד לתפעולה, עיקר התקציב מיועד לפעולות בענף) ובשנים האחרונות הסעיף הגדול בתקציב המועצה מיועד לטיפול בחלב שלא נצרך בשוק המקומי של חלב ומוצריו, ופדה מחירים נמוכים בשווקים אחרים, כלומר חלק ניכר מהתקציב מבטיח כי הרפתות אכן יקבלו את מחיר המטרה עבור כל החלב שיוצר במכסה.
הנקודה החשובה היא שחשבון ההכנסות של הרפת אינו מושפע כלל מגובה דמי השירות ולהלן דוגמא (המספרים רק לצורך המחשה):

מכסה/ ייצור 4 מיליון ליטר
מחיר מטרה בשער המשק – 2.00 ₪ לליטר
דמי שירות מועצת החלב – 0.05 ₪ לליטר (5 אג' לליטר)
ס"ה מחיר המטרה – 2.05 ₪  לליטר
הכנסות מחלב – 8.2 מליון ₪  (2.05 ₪ כפול 4 מיליון ליטרים)
דמי שירות- 200 אלף ₪  (5 אג' כפול 4 מיליון ליטרים)
הכנסות נטו מחלב- 8 מליון ₪  (8.2 מיליון פחות 200 אלף ₪).
 
נניח עתה כי מסיבה כלשהי הוחלט להעלות את דמי השירות מ-5 אג' ל-10 אג' לליטר (כמובן שרק לצורך הדוגמא) להלן המצב החדש:

מכסה/ ייצור 4 מיליון ליטר
מחיר מטרה בשער המשק – 2.00 ₪ לליטר
דמי שירות מועצת החלב – 0.10  ₪ לליטר (10אג' לליטר)
ס"ה מחיר המטרה – 2.10 ₪ לליטר
הכנסות מחלב – 8.4 מליון ₪ (2.10 ₪ כפול 4 מיליון ליטרים)
דמי שירות- 400 אלף ₪  (10אג' כפול 4 מיליון ליטרים)
הכנסות נטו מחלב- 8 מליון ₪ (8.4 מיליון פחות 400 אלף ₪).
כלומר מצבה של הרפת לא הורע, נהפוך הוא, הגביה הנוספת מאפשרת הרחבת הפעולות לטובת כלל הענף.
 
תוספת האגורה החל מחודש מאי השנה נועדה לטפל במלאים הגדולים של אבקות חלב וחמאה הנמצאים במחסנים. אם לא נטפל במלאים אלו הרי שהביקושים לחלב גולמי ירדו (כי המלאים יכולים לשמש מקור לייצור מוצרי חלב) דבר שעלול לפגוע בהיקף המכסה הלאומית והפרטנית של כל רפת ורפת. כלומר העלאת דמי השירות מגינה בעיקר על יצרני החלב. אני מקווה כי תוספת זו לתקציב המועצה יחד עם פעולות נוספות שננקטו יאפשרו לענף להתמודד עם המיתון תוך פגיעה מינימאלית ביצרנים ובשאר שרשרת הערך.
 
לירון תמיר
כלכלן המועצה