up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בדיקת איכות קולוסטרום של גזע בקר לבשר (סימנטל) כתלות בעונה ובחינת השפעות אפשריות של תחליפים על שרידות היונק במרעה בעונת הקיץ

שם המאמר באנגלית

Quality assessment of beef cows' (Simmental) colostrum and potential effects of synthetic replacements on calves' survival during summer

מספר עבודה:  870-1630-19

שנת התחלת המחקר:  2019

שנת סיום המחקר:  2020

שמות חוקרים:

גל פלג, שה"מ – הפעלת המערך הכולל במשקים, איסוף דגימות, איסוף נתונים במשקים, יישום ממשק על סמך תוצאות המחקר

טל שקולניק, שה"מ- ייעוץ וליווי המחקר בהיבט בריאות בעלי- החיים וביצוע הקזת דם.

רחלי גבריאלי, שה"מ- ייעוץ וליווי, איסוף דגימות, איסוף נתונים במשקים, יישום ממשק על סמך תוצאות המחקר.

ד"ר שלמה בלום, מנהל מעבדה למחלות עטין, המחלקה לבקטריולוגיה, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון- אחריות על ביצוע אנליזות המעבדה, ייעוץ מקצועי.

ד"ר אולג קריפקוס, מעבדה למחלות עטין, המחלקה לבקטריולוגיה, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון- ביצוע אנליזות מעבדה, ייעוץ מקצועי.

תחום:  בקר לבשר

לכניסה למחקר לחץ כאן