up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

גמר חשבון חלב עודף 2006

לכבוד
יצרן חלב בקר____________
א.נ.

הנדון: גמר חשבון חלב עודף 2006
(החלטת מועצת מנהלים 3.9.2007)

להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לגמר חשבון חלב עודף 2006:
העודפים הכספיים בקופת חלב עודף הכלל ענפית יוחזרו ליצרני החלב העודף 2006, בשיעור אחיד לכל ליטר חריגה מהמכסה.
בשלב ראשון הוחזרו 20 אג' לליטר כמקדמה, היתרה בסך 4.4 אג' לליטר תוחזר ליצרנים עד לסוף חודש ספטמבר.

בברכת שנה טובה,
שייקה דרורי
מנכ"ל

העתק: מחלבות קולטות