up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

גמר חשבון חלב בקר עודף 2007

‏י' תמוז, תשס"ח
‏13 יולי, 2008
08-430-11

‏‏לכבוד יצרני חלב בקר

שלום רב,

הנדון:  גמר חשבון חלב בקר עודף 2007
                (החלטת מועצת המנהלים מיום 10.07.2008)

בהמשך להחלטת מועצת המנהלים מיום 12.5.2008 על החזר של 14.00 אגורות לליטר שיוצר מעבר למכסה בשנת 2007  (החלטה זו יושמה עד לסוף חודש מאי) . 

הוחלט:

א. החזר נוסף של 2.26 אגורות לליטר.

ב. ההחזר הנוסף יינתן ליצרני החלב עד התאריך 31.7.08.

סך  ההחזר ליצרני החלב בגין גמר חשבון חלב עודף 2007 הינו 16.26 אגורות לליטר.

החלטה זו מיישמת את מדיניות התשלום לחלב המיוצר מעבר למכסה בה נקבע כי במידה ויהיו עודפים בקופת חלב עודף הם יוחזרו ליצרנים, מאידך חוסר בקופת חלב עודף יכוסה ע"י מועצת החלב. עקרון זה יישמר עפ"י החלטות מועצת המנהלים בשנים 2008 ו-2009.

בכבוד רב,

שייקה דרורי – מנכ"ל

העתק:
מחלבות קולטות

למכתב המקורי בפורמט WORD
‏‏